Vitajte na našom novom e-shope. Prosíme o vytvorenie novej registrácie aj tých zákazníkov, čo boli registrovaní na starom e-shope. Ak ste mali priradenú zľavu v starom e-shope, kontaktujte nás pre jej zaktívnenie. Ďakujeme za pochopenie a veríme, že náš vynovený e-shop sa Vám bude páčiť :-) Vaša Toptortička

Obchodné podmienky

Nakupovanie tovaru na našich internetových stránkach môžu uskutočniť právnické aj fyzické osoby za predpokladu dodržania nižšie uvedených pravidiel.

I. OBJEDNÁVKA

Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len podmienky) sa vzťahujú iba na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim:

 1. PREDÁVAJÚCI:

Eva Hallová Toptortička

Lipová 473/99

951 93 Topoľčianky

IČO: 46 558 802

Eva Hallová Toptortička je zapísaná na obvodnom úrade v Nitre. Číslo živnostenského registra: 430-41029.

DIČ: 1076592517

IČ DPH: SK1076592517 

- sme platiteľ DPH

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa

IBAN: SK61 0900 0000 0050 2600 5793

SWIFT/BIC: GIBASKBX

Adresa prevádzky:

PREDAJŇA TOPTORTIČKA  ZLATÉ MORAVCE

Robotnícka 3750/40, 953 01 Zlaté Moravce

 

 1. Kupujúcim sa rozumie fyzická, alebo právnická osoba, ktorá odoslala objednávku   prostredníctvom portálu www.toptorticka.sk. Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 2. Objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zozname objednaného tovaru z ponuky obchodu a celkovej cene objednávky, spracovaný systémom obchodu. Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a spotrebiteľom a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru). Kupujúci súhlasí so spracovaním jeho osobných údajov za účelom správneho účtovania a zaslania tovaru.
 3. Po správnom vyplnení údajov bude Vaša objednávka odoslaná priamo do nášho systému. Po obdržaní Vašej objednávky Vám zašleme potvrdenie objednávky najneskôr do 24hodín a Váš tovar začneme pripravovať na odoslanie. Pri odoslaní budete informovaný e-mailom alebo telefonicky.

Od termínu overenia objednávky (spôsobu dopravy a oznámenia  možnej dodacej lehoty, resp. termínu odberu, konečnej cenu a spôsobu úhrady) je objednávka pre spotrebiteľa záväzná.

Podaním objednávky kupujúci potvrdzuje, ža sa oboznámil s Obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí.

 1. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho po jeho prevzatí a úplnom zaplatení.

Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v objednávkovom formulári.

 1. STORNO OBJEDNÁVKY

Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou (e-mailom). Potvrdenie stornovania oznámi predávajúci spotrebiteľovi tiež výlučne písomnou formou. Písomná forma sa vyžaduje z dôvodu doložiteľného dokladu storna pre predávajúceho a zastavenie vybavovania objednávky.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípadoch, kedy objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atď.), alebo sa objednaný tovar sa už nevyrába, nedodáva, alebo ak výrobca uvedie na trh nové verzie produktov, poprípade aj keď sa výrazným spôsobom zmení nákupná cena tovaru. V prípade, že nastane takáto situácia, predávajúci okamžite skontaktuje kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci už zaplatil časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu zaplatená suma prevedená na jeho žiadosť späť na jeho účet v lehote piatich kalendárnych dní.

II. DODACIE LEHOTY

Dodávky objednaného tovaru budú podľa prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne.

Tovar môže byť doručený viacerými spôsobmi, a to :

- kuriérom

- osobným odberom, na adrese kamennej predajne v Zlatých Moravciach - Robotnícka 40, 953 01 

Dodacia doba sa môže meniť v závislosti na počte objednávok, odberateľ bude včas upovedomený ak by sa dodací termín zmenil.

Priemerná doba odoslania tovaru kupujúcemu sa pohybuje v rozmedzí 1 až 3 pracovných dní od objednávky. Pri doprave kuriérskou službou je tovar doručovaný spravidla na nasledujúci pracovný deň po odoslaní zásielky (ak je objednávka vytvorená do 12.00hod). Pri tovare, ktorý nie je na sklade predávajúci vopred upozorní kupujúceho e-mailom alebo telefonicky na zmenu dodacej lehoty tovaru a kupujúci bude mať možnosť objednávku stornovať, prípadne ju zmeniť.

III. CENA, PLATOBNÉ PODMIENKY A PREPRAVNÉ

Ceny v našom internetovom obchode www.toptorticka.sk sú pre kupujúceho konečné a sú vrátane DPH. Sme platiteľom DPH.

V cene tovaru nie je započítané poštovné a balné.

CENA DOPRAVY A PLATOBNÉ PODMIENKY

Kupujúci môže za objednaný tovar zaplatiť jednou z možností: 
-  bezhotovostne (zálohová faktúra), t.j.  bankovým prevodom na účet predávajúceho uvedený v  objednávkovom formulári

-  platbou v hotovosti 

 • dobierka  (platba kuriérovi pri doručení)
 • osobne pri osobnom odbere v našom kamennom obchode                        

OBJEDNÁVKY S PLATBOU VOPRED JE POTREBNÉ UHRADIŤ NAJNESKÔR DO 7 KALENDÁRNYCH DNÍ OD ZADANIA OBJEDNÁVKY,

INAK BUDE OBJEDNÁVKA STORNOVANÁ!

CENY DOPRAVY

KURIÉR 
Malý balík do 1kg  = 4,50 €

Balík nad 1kg a nadrozmerné balíky = 5,40 €

Dobierka (platba pri doručení zásielky) = 1,50 €  

 

OSOBNÝ ODBER– zdarma :)

DOPRAVNÉ nad 100 € - ZDARMA :)

 

IV. PREBERANIE TOVARU

 Spotrebiteľ sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke.

Pri preberaní produktu je spotrebiteľ povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, spotrebiteľ je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie produktu nebudú akceptované.

Spotrebiteľ nadobúda vlastnícke práva k produktom až uhradením plnej ceny a ďalších peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na diaľku na účet predávajúceho. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na spotrebiteľa, ktorý má produkt v držbe, má spotrebiteľ všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný produkty a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako produkt predávajúceho.

Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za produkty a služby, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k produktu a služby ešte neprešlo na spotrebiteľa.

Nebezpečenstvo škody na produktoch prechádza na spotrebiteľa momentom prevzatia spotrebiteľom alebo jeho splnomocnencom.

 

 1. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
 2. Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii produktu, spotrebiteľa a predávajúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s produktom na adresu: Toptortička, Robotnícka 40, 953 01 Zlaté Moravce na náklady a zodpovednosť spotrebiteľa. Náklady na vrátenie produktu znáša spotrebiteľ.

Podľa zákonnej úpravy máte možnosť odstúpiť od zmluvy tak, že nás najskôr písomne alebo e-mailom informujete o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy formou jednoznačne formulovaného vyhlásenia, a to do 14 dní odo dňa nasledujúceho po dni, kedy Vám bol tovar doručený. Môžete použiť priložený vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, nie je to však Vašou povinnosťou. Ak použijete formulár na odstúpenie od zmluvy,predávajúci je povinný ihneď po prijatí odstúpenia od zmluvy poskytnúť Vám o tom potvrdenie.

 

VZOR

Formulár na odstúpenie od zmluvy

 

 • Komu: 

meno: Eva Hallová Toptortička

adresa: predajňa Toptortička, Robotnícka 40, 95301 Zlaté Moravce

telefón: 0905 324 864

e-mail: info@toptorticka.sk

 • Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tento tovar:

 

 • Dátum objednania/dátum prijatia zásielky:

 

 • Číslo objednávky:

 

 • Meno a priezvisko spotrebiteľa: 

  

 • Adresa spotrebiteľa: 

  

 • Podpis spotrebiteľa: 

  

 • Dátum:

 


2.Produkt nesmie byť poškodený, používaný, musí byť v pôvodnom obale a spolu s produktom musí spotrebiteľ odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného produktu (návod na obsluhu, záručný list, doklad o nadobudnutí a pod.), ktoré obdržal pri jeho kúpe. Spotrebiteľ súhlasí a berie na vedomie, že písomnou formou sa v tomto prípade rozumie listina o odstúpení od kúpnej zmluvy podpísaná spotrebiteľom.

 1. Pri dodržaní vyššie uvedených povinností spotrebiteľa, do 14 dní odo dňa odstúpenia zmluvy predávajúci prevezme tovar späť a do 14 dní odo dňa odstúpenia zmluvy cenu zaplatenú za produkt alebo za službu alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za produkt alebo službu vráti spotrebiteľovi vopred dohodnutým spôsobom späť.
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť ak:
  a) produkt sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať
  b) zmenila sa cena dodávateľa produktu
  c) vystavená cena produktu bola chybná
 3. d) objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (nesprávne telefónne číslo, resp. Nedostupné, neodpovedá na e-maily a pod.)

V. ZÁRUKA

Na tovar poskytujeme 2 ročnú záruku od doby prevzatia tovaru. Záruka sa uplatňuje len s originálnym dokladom o kúpe tovaru.

Toptorticka.sk  ručí zákazníkovi za:
1. dodržanie ceny, ktorá bola platná v čase odoslania objednávky zákazníkom
2. dodanie tovaru tak, aby nebol poškodený
3. dodanie tovaru v takom množstve a sortimente, v akom bol uvedený na objednávke
4. priloženie daňového dokladu, ak si zákazník neprial inak
Toptorticka.sk nenesie zodpovednosť za:
1. oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom (pošta,kuriér)
2. oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa
3. poškodenie zavinené doručovateľom; viditeľne poškodený tovar (poškodený obal balíka a pod.) nepreberajte!

VI. REKLAMAČNÝ PORIADOK 

 

Ak chcete doručený tovar reklamovať, vopred nás prosím kontaktujte (kontakty) a doručte ho na našu adresu:

Toptortička, Robotnícka 40, 953 01 Zlaté Moravce - odporúčame doporučenou zásielkou. Do balíka nezabudnite priložiť kópiu daňového dokladu, ktorý sme Vám poslali s tovarom a kópiu ústrižku od doručovateľa, ak ste ho dostali. Po prijatí tovaru Vás budeme bezodkladne kontaktovať a dohodneme sa s Vami na rýchlom vyriešení problému: reklamovaný tovar vám vymeníme kus za kus, prípadne za iný, ktorý si vyberiete, alebo Vám do 30 dní vrátime peniaze. O priebehu a vybavení reklamácie Vás budeme kontaktovať e-mailom alebo telefonicky. 

Názov a adresa orgánu dozoru:

Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj 
Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50  Nitra 1   
Odbor výkonu dozoru 
tel. č. 037/7720 001 
           037/7720 034 
fax č. 037/ 7720 024

Možnosť využitia alternatívneho riešenia sporov (ARS)

 1. Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@toptorticka.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci www.toptorticka.sk jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.
 2. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
 3. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH. 

 

UPOZORNENIE

Upozornenie na NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1333/2008 zo 16. decembra 2008 o prídavných látkach v potravinách („Nariadenie“)

Zoznam potravinárskych farbív uvedených v článku 24 Nariadenia, v prípade ktorých musí označenie potraviny zahŕňať doplnkové informácie.

Potraviny obsahujúce jedno alebo viaceré z týchto potravinárskych farbív:

Azorubín (E 122) (*)

Allura červená (E 129) (*)

Chinolínová žltá (E 104) (*)

Košenilová červená 4R (E 124) (*)

Pomarančovo žltá (E 110) (*)

Tartrazin (E 102) (*)

Informácie:

„názov alebo E číslo farbiva (farbív)“: môže mať nepriaznivé účinky na činnosť a pozornosť detí.

(*) S výnimkou potravín, v ktorých sa farbivo(-á) používa(-jú) na účely označenia zdravotnej nezávadnosti alebo iných označení mäsových výrobkov alebo na účely pečiatkovania alebo na zdobenie vaječných škrupín.